Holdbar Terms

Version: 1

1. Use of Holdbar and aftaleindgåelse

1.1 Holdbar A/S (“Holdbar”) leverer software og digitale løsninger herunder bookingsystem- og administration, statistik, ehandelsløsning, website m.v. (“Holdbar Systemet”) via en Abonnementsaftale til Kunden (“Kunden”), herefter “Parterne”.

1.2 Disse licensvilkår gælder for enhver aftale om levering af de af Holdbar leverede ydelser (“Abonnement”), til Kunden, med mindre der skriftligt og eksplicit er aftalt undtagelser mellem Holdbar og og Kunden.

1.3 Abonnementer og aftaler om priser og gebyrer, kan indgås skriftligt såvel som mundtligt Partnerne imellem inklusiv via digital accept via Holdbar.com og tilhørende subdomæner, og træder i kraft umiddelbart herefter.

1.4 Et Holdbar Abonnement løber i minimum 3 måneder fra ikrafttrædelsesdato, med mulighed for at tegne Abonnement som løber i længere tid, f.eks. 6 eller 12 måneder, alt efter hvad Kunden vælger og accepterer ved aftaleindgåelse. Abonnementet løber løbende måned + Abonnementets løbetid til udgangen af en måned.

1.5 Automatisk fornyelse af Abonnementet sker ved udløb af Abonnementsperioden, med mindre Holdbar eller Kunden forinden opsiger Abonnementet.

2. Ret til ændringer

2.1 Holdbar er berettiget til med 7 dages varsel at meddele ændringer i Licensvilkårene, idet Kunden dog i så fald er berettiget til at opsige aftale med samme varsel.

2.2 Holdbar er berettiget til at foretager ændringer i systemet, servere m.v. såfremt dette et påkrævet for optimal drift og udvikling.

2.3 Ændringer i Kundens pris som betales for anvendelse af Holdbar Systemet, skal varsles fra Holdbars side med minimum løbende måned + 1 måneds varsel.

3. Ydelser leveret af Holdbar

3.1. I Abonnmentsperioden er Holdbar forpligtet til at stille Holdbar Systemet til rådighed for Kunden, som det fremgår af Holdbars ordrebekræftelse.

3.2. Holdbar har retten og muligheden for at afbryde Kundens adgang til Holdbar Systemet, hvis dette viser sig nødvendigt for at kunne servicere Holdbars adgange, funktioner m.v.

4. Anvendelse af Holdbar Systemet

4.1 Kunden må alene benytte Holdbar Systemet på en måde som kan anses for forudsat og forventeligt. Brugen af Holdbar Systemet må ikke kunne belaste hverken Holdbar Systemet, systemerne eller serverne m.v. i unødig omfang. Skulle det vise sig nødvendigt fra Kundens side, skal dette være med forudgående tilladelse fra Holdbar. En undvigelse af dette forhold, kan resultere i krav rettet fra Holdbar mod Kunden.

5. Benyttelse af Holdbar Pay

5.1 Holdbar tilbyder Kunden muligheden for at indgå i en aftale med en ekstern betalingsudbyder, f.eks. Stripe. Holdbar er aldrig den aftalemæssige part i aftalen mellem Kunden og Slutkunden, køberen af en ydelse. Betalingen finder sted via betaling med Slutkundens betalingskort, gennem den eksterne betalingsudbyder, til den af Kundens angivne bankknto. Gennem Holdbar Pay er det muligt for Kunden at tilbyde deres slutkunder betaling via forskellige betalingsmetoder, som kan variere fra land til land.

5.2 For at slutkundens betaling kan behandles af den eksterne betalingsudbyder, er Kunden forpligtet til at indgå aftale direkte med betalingsudbyderen and at acceptere dennes vilkår samt at gennemgå dennes “Know you customer” (KYC) process. Kan Kunden ikke efterlever kravene fra den eksterne betalingsudbyder, er både Holdbar og betalingsudbyderen autoriseret til at afbryde muligheden for benyttelse af betalingsløsningen.

5.3. Kunden er forpligtet til via deres vilkår og betingelser, at informere slutkunden om at betalinger håndteres gennem en ekstern betalingsudbyder og at transaktionen sker som en aftale mellem Kunden og Slutkunden.

5.4. Holdbar er ikke ansvarlig for betalingsløsningen eller betalingsudbyderen eller eventuelle tvister eller krav som måtte opstå på baggrund af brugen af betalingsudbyderen og dennes løsninger.

6. Ejendomsret

6.1 Holdbar bevarer den fulde ophavsret til alt udarbejdet af Holdbar, som måtte være beskyttet jf. loven om ophavsret.

6.2 Holdbar bevarer den fulde ophavsret til alt udarbejdet af Holdbar, som måtte være beskyttet jf. loven om ophavsret.

6.3 I tilfælde af at Kunden anmoder Holdbar om leverance af særlig funktionalitet, jf. punkt 6.2, tilhører samtlige immaterielle rettigheder, herunder ophavsretten Holdbar. Yderligere er Holdbar berettiget til at stille funktionaliteten til rådighed for andre af Holdbars Kunder, i direkte aftale med disse kunder.

6.4 Via Kundens Abonnement opnår Kunden brugsret til Holdbar Systemet, men må på ingen måde kopiere Holdbar Systemet eller på nogen måde forsøge at videresælge, overdrage eller lignende til tredjemand, hverken helt eller delvist.

7. Betaling for Holdbar Systemet

7.1 For anvendelse af Holdbar Systemet jf. det accepterede Abonnement- og øvrige prisvilkår, betaler Kunden Licensafgift samt forbrugsbaserede gebyrer i Abonnementsperioden. 

7.2 Betaling for Holdbar Systemet betales forud for Abonnementsperiodens begyndelse, for den fulde løbetid for Abonnementet. Dette gælder udelukkende Licensgebyret.

7.2 De forbrugsbaserede gebyrer afregnes løbende i takt med forbruget og fratrækkes de løbende udbetalinger til Kunden.

7.3 Licensgebyret betales via enten faktura eller via registrering af betalingskort direkte i Holdbar administrationen.

7.4 Betales der via faktura sendes denne til den af Kunden opgjorte email og med fast 7 dages betalingsfrist.

7.5 Licensafgift som ikke betales rettidig, tillægges morarenter på 1,5% pr. påbegyndt måned uden varsel, derudover tillægges også rykkergebyrer.

7.5 Er Kunden i restance med et beløb svarende til mere end én måneds Licensafgift, kan Holdbar uden yderligere varsel spærre Kundens adgang til Holdbar Systemet.

8. Kundens ansvar

8.1 Kunden er alene ansvarlig for alt indhold som uploades og udgives via Holdbar samt for alt indhold og data som Kunden modtager, i forbindelse med anvendelse af Holdbar Systemet. Holdbars ansvarsfrihed i gælder i alle henseende, også uanset om Holdbar måtte have hjulpet kunden med opsætning eller lignende ifm. med Holdbar Systemet.

8.2 Kunden accepterer at friholde Holdbar for ethvert krav af nogen art herunder krav om erstatning, bøde, afgift m.v., som Holdbar måtte blive mødt med som en konsekvens af Kundens brug og benyttelse af Holdbar Systemet. Dette gælder også Kundens eventuelle krænkelse af immaterielle rettigheder eller lignende.

9. Kundens ejendomsret

9.1 Kunden ejer alt data, som Kunden tilføjer eller bruger via Holdbar Systemet.

10. Ansvarsbegrænsning

10.1 Kunden og kun Kunden er ansvarlig for anvendelsen af Holdbar Systemet.

10.2 Holdbar kan alene være erstatningspligtig overfor Kunden, ved tilfælde af afbrydelse, forstyrrelse eller nedsat funktionalitet af Holdbar Systemet, hvis dette sker grundet direkte forsætlige eller groft uagtsomme handlinger fra Holdbars side, herunder fra Holdbar medarbejdere. En midlertidig afbrydelse af, forstyrrelse eller nedsat funktionalitet af Holdbar Systemet medfører ikke erstatningsansvar. Et eventuelt erstatningsansvar kan aldrig, i beløb, overgå værdien af Licensafgiften.

10.3 Holdbar er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig, i forbindelse med Kundens eventuelle tab af data, driftsevne eller lignende. Holdbar er derudover heller ikke ansvarlig for tab ved eventuelt uvedkommendes adgang til Holdbar Systemet.

11. Force Majeur

11.1 Holdbar er ikke erstatningspligtig i tilfælde af Force Majeure, som gør korrekt opfyldelse af aftaleforholdet umuligt, grundet ekstraordinære omstændigheder, som Holdbar ikke kan afbøde eller forudse, så som krig, usædvanlige naturbegivenheder, optøjer, brand, ulykke, oversvømmelse, sabotage, mangel på energi eller råvarer m.v.

12. Opsigelse

12.1 Abonnementet og dermed retten til at benytte Holdbar Systemet, kan opsiges ved udgangen af løbende Abonnementsperiode.

12.2 Opsigelse af Holdbar Systemet skal ske ved skriftlig henvendelse til Holdbar via info@holdbar.com eller direkte til Kundens kontaktperson hos Holdbar. 

12.3 Opsigelse af Holdbar Systemet skal ske senest 7 dage før en ny Abonnementsperiode startes. Opsigelse tilsendt senere end dette, vil blive betragtet som en opsigelse af den kommende, forlængede Abonnementsperiode.

12.4 Holdbars opsigelse skal ske skriftligt til Kunden senest 30 dage før Abonnementsperiodens udløb. Opsigelse tilsendt senere end dette, vil blive betragtet som en opsigelse af den kommende, forlængede Abonnementsperiode.

13. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser

13.1 Holdbar er berettiget til, helt eller delvist, at overdrage rettigheder og forpligtelser relateret til forholdet mellem Holdbar og Kunden, til et selskab som kontrolleres af Holdbar, Holdbars moderselskab eller selskaber med samme moderselskab som Holdbar, jf. selskabsloven § 6 og 7

14. Persondata

14.1 Kunden er i alle henseende dataansvarlig. 

14.2 Ved indgåelse af aftale om anvendelse af Holdbar Systemet accepteres også Holdbars databehandleraftale, som findes her.

15. Lovvalg og værneting

15.1 Aftalen er underlagt dansk ret.

15.2. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne Aftale, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens, gyldighed eller fortolkning, skal Parterne i første omgang forsøge at løse i mindelighed ved forhandling. Hvis forhandlingerne ikke fører til noget resultat, skal enhver tvist mellem Parterne vedrørende Aftalen endeligt og bindende afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter Voldgiftsinstituttets vedtagne regler om forenklet voldgift, der er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.